VODNÉ DIELO - DOMAŠA

domasa_1146644944.jpgVodná elektráreň Domaša bola inštalovaná ako podpriehradová vodná elektráreň pri nádrži Domaša, ktorá má predovšetkým vodohospodárske funkcie v plochom povodí rieky Ondava na východnom Slovensku. Sú v nej dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou. Čítajte viac...

Kladzany

1118319060.jpgObec sa spomína od r. 1391, patrila panstvu Nižný Hrušov a ďalším zemepánom. Osídlenie koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – východoslovenské mohyly. Stopy osídlenia v strednej a mladšej dobe bronzovej. Čítajte viac...

Jankovce

1118317734.jpgObec, písomne doložená z r. 1317, patrila panstvu Humenné, neskôr Almássyovcom a Lukovcsovcom. Kostol rímskokatolácky, barokovo-klasicistický z r. 1770, upravovaný v 19. stor. Čítajte viac...

Hermanovce nad Topľou

1118317488.jpgObec založená na zákupnom práve, doložená z r. 1402. Nálezisko bronzových pokladov z mladšej doby bronzovej, sporadické nálezy slovanskej keramiky. V 15. a 16. stor. pokusom ťažili zlato v hermanovských horách. V 19. stor. sa v chotári obce ťažila železná ruda. Za pomoc partizánskemu zväzku Čapajev celú obec fašisti 8. 9. 1944 vypálili.
Čítajte viac...

Hanušovce nad Topľou

1118317184.jpgV súčasnosti mestečko, k 26.5.2001 mali 3582 obyvateľov, pamiatková zóna. Obec bola založená na zákupnom práve po r. 1312, spomína sa od r. 1332, keď dostala výsady zemepanského mestečka a trhové právo. Obyvatelia boli hlavne roľníci a remeselníci. Kostol rímskokatolícky ranogotický z 13. stor., v 18. stor. zbarokizovaný.

Čítajte viac...

Chmeľov

1118316388.jpgObec sa spomína už od r. 1212. Koncom 12. stor. sa tu usídlili Križovníci Božieho hrobu. Mali tu kláštor, jediný svojho druhu na Slovensku. Po r. 1313 sa presídlili do Lendaku. Od 13. stor. sa tu využívalo refugiálne a strážne výšinné hradisko. V polovici 15. stor. tu bola bratrícka posádka, pevnosť a sídlo J. Talafúsa. Čítajte viac...

Hlinné - obec

1118316141.jpgObec, písomná zmienka z r. 1333, patrila panstvu Lipovec, v r. 1410 panstvu Čičava a Skrabské. V 19. stor. tu boli liehovar a miestne kúpele na liečbu reumatických chorôb, v 2. svetovej vojne boli zničené. Liečivý prameň. Kostol gréckokatolícky, barokovo-klasicistický z r. 1794, kostol rímskokatolícky, secesný s novogotickými prvkami z r. 1940. Čítajte viac...

Kecerovce

1118315425.jpgObec vznikla zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Kecerovské Kostoľany ako staršia osada sa uvádza až v 16. – 17. stor., keď mala právo krajinských trhov, v r. 1780 právo až 4 trhov. V obci stará vozáreň premenená na hostinec. Kecerovské Pekľany ako osada sa spomína od r. 1320.
Čítajte viac...

Radvanovské skalky

1118315126.jpgChránený areál, vyhlásený v r. 1990, výmera 0,76 ha. Ochrana typického suchomilného a teplomilného trávnatého spoločenstva bradlového pásma s veľkým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.

Rankovce, Rankovské skalky

1118314583.jpgObec sa spomína v r. 1332 – 1335, patrila Perényiovcom, neskôr panstvu Trebišov. Kostol evanjelický, klasicistický z konca 18. stor., rozšírený v 19. stor. Pôsobisko Jána Hlavíka (1805 – 1862), zberateľa ľudových piesní a Jonáša Záborského (1820 – 1876), spisovateľa. Na cintoríne sú drevené stĺpové náhrobníky s polokruhovými končistými a rozoklanými hlavicami, zdobené vruborezom a zúbkovaním. Kyslá minerálna voda. Čítajte viac...

Opiná - obec

1118314206.jpgObec, písomná zmienka je z r. 1427, patrila panstvu Lipovec. Kaštieľ neskororenesančný z r. 1689, klasicisticky upravený v r. 1840. Kostol rímskokatolícky gotický zo začiatku 16. stor., upravovaný v 18. a 19. stor. Kostol evanjelický z r. 1926, oltárny obraz od M. Jordána z r. 1927. Na cintoríne drevené stĺpové náhrobníky s reliéfnymi symbolmi miestnej výroby z 1. polovice 20. storočia. Variant východoslovenského ľudového odevu – kendický.


Čítajte viac...

Sigord

1118312163.jpgVodná nádrž Sigord je známe horské rekreačné stredisko vo vzdialenosti 12 kilometrov od Prešova v lone Slanských vrchov, v ktorých sa kedysi ťažil svetoznámy opál. Okolie Sigordu tvorí pekné horské prostredie so zelenými kopcami, prameňmi minerálnej vody a turistickými chodníčkami vhodnými pre rekreáciu, športovanie a turistiku. Čítajte viac...

ZOO Stropkov

1118310589.jpgZOO park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pracovníkom tohto zariadenia sa podarilo skĺbiť všetky úlohy podobných zariadení. Okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných zvierat v 40 voliérach plní aj ochranu genofondu našej planéty. Svojou osvetovou činnosťou sa podieľa na výchove mladej generácie k láske k prírode a tak i k ochrane životného prostredia.Čítajte viac...

Dubnícke opálové bane

1118308893.jpgJedinečný svetový unikát - Dubnícke opálové bane - sa nachádza 28 km od Prešova, v strede Slánskych vrchov, medzi obcami Zlatá baňa a Červenica. Čítajte viac...

Herľany

1118243035.jpgObec známa výskytom jediného gejzíru v republike. Písomne doložená v r. 1487, patrila panstvu Trebišov. V r. 1964 k obci pričlenili časť Žirovce. V obci je 5 prameňov studenej slanej zemito-uhličitej vody, známych už v 17.stor. Z nich jeden prameň známy ako Herliansky gejzír bol vyvŕtaný v r. 1870-1875 a tým sa prameň umelo aktivizoval. Erupčné intervaly boli spočiatku po vrte 3-9 hodinové, neskôr sa predlžovali, v súčasnosti sa erupčná činnosť opakuje v 32-34 hodinových intervaloch.

Čítajte viac...

Baňa

1118068976bana.jpgPre milovníkov prírody a turistických pochodov ponúkame návštevu jedného z najatraktívnejších vrchov v okolí mesta Stropkov - vrch Baňa s nadmorskou výškou 526 m.
Čítajte viac...