VODNÉ DIELO - DOMAŠA

domasa_1146644944.jpgVodná elektráreň Domaša bola inštalovaná ako podpriehradová vodná elektráreň pri nádrži Domaša, ktorá má predovšetkým vodohospodárske funkcie v plochom povodí rieky Ondava na východnom Slovensku. Sú v nej dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou. Čítajte viac...

Kladzany

1118319060.jpgObec sa spomína od r. 1391, patrila panstvu Nižný Hrušov a ďalším zemepánom. Osídlenie koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – východoslovenské mohyly. Stopy osídlenia v strednej a mladšej dobe bronzovej. Čítajte viac...

Hermanovce nad Topľou

1118317488.jpgObec založená na zákupnom práve, doložená z r. 1402. Nálezisko bronzových pokladov z mladšej doby bronzovej, sporadické nálezy slovanskej keramiky. V 15. a 16. stor. pokusom ťažili zlato v hermanovských horách. V 19. stor. sa v chotári obce ťažila železná ruda. Za pomoc partizánskemu zväzku Čapajev celú obec fašisti 8. 9. 1944 vypálili.
Čítajte viac...

Jankovce

1118317734.jpgObec, písomne doložená z r. 1317, patrila panstvu Humenné, neskôr Almássyovcom a Lukovcsovcom. Kostol rímskokatolácky, barokovo-klasicistický z r. 1770, upravovaný v 19. stor. Čítajte viac...

Hanušovce nad Topľou

1118317184.jpgV súčasnosti mestečko, k 26.5.2001 mali 3582 obyvateľov, pamiatková zóna. Obec bola založená na zákupnom práve po r. 1312, spomína sa od r. 1332, keď dostala výsady zemepanského mestečka a trhové právo. Obyvatelia boli hlavne roľníci a remeselníci. Kostol rímskokatolícky ranogotický z 13. stor., v 18. stor. zbarokizovaný.

Čítajte viac...