O obci Kvakovce

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Sedliská. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 430, z toho je v predproduktívnom veku 14%, v produktívnom 59% a v poproduktívnom veku 27%.  Starostom obce je Ján Ondovčák.

Kvakovce ležia na juhu Nízkych Beskýd v južnej časti Ondavskej vrchoviny na juhozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 200 m n. m. a v chotári 180-375 m n. m. Rozloha katastrálneho územia je 3374 ha. K chotáru patria časti obcí zaplavených priehradným jazerom na Ondave (Dobrá nad Ondavou, Trepec). Povrch zväčša za¬lesneného chotára je mierne zvlnená pahorkatina na treťohornom flyši.
Čítajte viac...

História obce

Ležia v južnej časti Ondavskej vrchoviny, vo výške okolo 200 m n.m. Keď si šľachtici z Rozhanoviec v roku 1363 rozdelili majetky panstva hradu Čičva, vtedy k panstvu patrila aj dedina Kvakovce. Dedina bola založená šoltýsom podľa nákupného práva, od 15. storočia mala dedina maďarský názov Nemethkanyo. Na konci 16. storočia bola dedina majetkom panstva Čičva a jej pánom bol Štefan Báthory. V roku 1658 patrila Barkócyovcom, na konci 17. storočia Jánovi Gyuricskovi a Soósovi. V tom období pričlenili obec k Stropkovskému panstvu a vlastníkmi boli baróni Vecseyovci, Jekelfalussyovc Desewffyovci. Začiatkom 2. pol. 15. storočia v Kvakovciach hospodárilo okolo 5 sedliackych domácností. Neskôr sa jedna odsťahovala, takže v roku 1493 zostali 4. pozemky po odsťahovanej domácnosti ostali opustené. Pravdepodobne už začiatkom 16. storočia sa tu usadili nové rodiny, lebo v roku 1550 bolo už 14 sedliackych domácností. Aj v 2.polovici 16. storočia pribúdalo sedliackych domácností a domov. V roku 1600 okrem domu šoltýsa malo sídlisko 21 obývaných domov. Na prelome 16.  storočia boli Kvakovce stredne veľkou dedinou najmä s poddanskými a farskými obyvateľmi.
Čítajte viac...