O obci Holčíkovce

Obec Holčíkovce patria do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Domaša. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 460, z toho je v predproduktívnom veku 19%, v produktívnom 63% a v poproduktívnom veku 18%.  Starostom obce je  Mgr. Michal Flešár.
Holčíkovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd na východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, v doline potoka Ondalík. Katastrálne územie má rozlohu 1255 ha. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150-377 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy treťohorného flyšu, na svahoch diluviálne hliny. Zalesnený je len v severnej a východnej časti (dub, hrab, borovica).
Čítajte viac...

História obce

Názvy obce sú doložené z roku 1408 ako Holchik, Holchyk, neskôr ako Halzyk (1430), Hoczikowcze (1773); po maďarsky Holcsikóc, Holcsik. O Holčíkovciach sa zachovali najstaršie správy v listinách kráľa Žigmunda z rokov 1408 a 1410 o darovaní stropkovského panstva, teda aj tejto dediny šľachticom z Perína. V listinách z 15. storočia sa vyskytujú v pravopisných obmenách názvu Holčík, v písomnostiach od 16. storočia pravidelne v maďarizovanej podobe slovenského názvu Holčíkoviec.
Čítajte viac...