VODNÉ DIELO - DOMAŠA

domasa_1146644944.jpgVodná elektráreň Domaša bola inštalovaná ako podpriehradová vodná elektráreň pri nádrži Domaša, ktorá má predovšetkým vodohospodárske funkcie v plochom povodí rieky Ondava na východnom Slovensku. Sú v nej dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou. Parametre - VE Domaša
Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný MW 12.4
Tok Ondava
Typ turbíny Kaplan
Prietok m3.s-1 2x 25
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prev. 1966
Priemerná ročná výroba GWh 11.497


Vodná elektráreň Spôsob výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími kanálmi turbíny a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kola vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Mechanická energia vody sa mení na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú. S vysokou účinnosťou premieňa elektrický generátor vodnej elektrárne energiu mechanickú na energiu elektrickú. Elektrická energia sa v synchrónnom generátore vytvára indukciou rotujúceho magnetického poľa rotora do pevného vinutia statora generátora. Pre vytvorenie magnetického poľa rotora je potrebný budiaci jednosmerný prúd, ktorý je vyrábaný v budiči generátora.

Vyrobená elektrická energia sa prenáša pomocou elektrických sietí pozostávajúcich z rozvodných zariadení, z transformovní a cez rozvodné siete až ku konečnému spotrebiteľovi.

Vodné elektrárne sa členia podľa toho, pre aké spády a akým spôsobom vodný tok využíva:

  1. Akumulačné VE - ich súčasťou je veľká akumulačná nádrž
  2. Derivačné VE - sú postavené na derivačnom kanále
  3. Prietokové VE - prehradzujú pôvodné alebo nové koryto vodného toku
  4. Prečerpávacie VE - v čase nízkej záťaže prečerpávajú vodu do vyššie položenej nádrže. V čase vyššej záťaže táto voda potom poháňa hydrogenerátor na výrobu elektrickej energie.
  5. Kombinované VE
Zdroj: www.seas.sk, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice