O obci Slovenská Kajňa

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou, Región Vranovský. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 830, z toho je v predproduktívnom veku 15%, v produktívnom 64% a v poproduktívnom veku 21%. Rozloha: 673 ha Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1334. Starostom obce je Jozef Durkaj.
Slovenská Kajňa leží v južnej časti Nízkych Beskýd na juhu Ondavskej vrchoviny pri ústí Kvakovského potoka. Katastrálne územie má rozlohu 567 ha. Nadmorská výška v strede obce je 142 m n. m. a v chotári 135-300 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a centrálnokarpatský flyš, na svahoch sú pokryvy svahových a sprašových hlín. Bukový les je iba v juhozápadnej časti.

Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti je dobre vybavená. Rímskokatolícky kostol v dedine stojí od roku 1925. Sídli tu i rímskokatolícky farský úrad. Panorámu obce dotvára i niekoľko drobných sakrálnych stavieb. Pri cintoríne bol vybudovaný dom smútku. Základná škola a materská škola sídlia v budove z polovice minulého storočia, posadenej do pekného prírodného prostredia. V bezprostrednej blízkosti školy je športový areál. Okrem neho majú milovníci futbalu k dispozícii trávnaté futbalové ihrisko. Základná zdravotná starostlivosť s ambulanciami praktického lekára pre dospelých, pre deti a dorast, stomatológa je prístupná v miestnom zdravotnom stredisku. Návštevníci ocenia dostatok obchodov a podnikov služieb. Obec disponuje poštou, knižnicou, verejným vodovodom, verejnou kanalizáciou, kanalizačnou sieťou pripojená na ČOV, rozvodná sieťou plynu. Poľnohospodársky charakter začal ustupovať cestovnému ruchu a to po vybudovaní umelej vodnej nádrže Domaša. V lete žije Domaša pestrým kultúrnym životom. Lokalita je mimoriadne vhodná pre rodinnú rekreáciu. Popri vodných športoch sa tu môžete venovať i turistike či cykloturistike. V zimnej sezóne je k dispozícii vlek, plocha jazera je využívaná na korčuľovanie. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internetV modrom štíte zo strieborných, kryštálom podobných kameňov vyrastajúci zlatý kríž. Erb vznikol r. 1998 a vysvetľuje sa ako hovoriaci.