O obci Turany nad Ondavou

Obec Turany patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Horný Zemplín. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 385, z toho je v predproduktívnom veku 15%, v produktívnom 65% a v poproduktívnom veku 20%.  Starostom obce je Viera Pundžáková.

Turany nad Ondavou nad ležia v južnej časti Nízkych Beskýd na východnom brehu údolnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 172 m n. m. a v chotári 160-400 m n. m. Mierne zvlnený odlesnený povrch chotára s rozlohou 960 ha tvorí treťohorný flyš. Dolina Ondavy je zaplavená vodami priehrady Domaša. Je tu sírnatý prameň. V obci je zrážkomerná stanica.
Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajne potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Poštu, Knižnicu, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Verejnú kanalizáciu, Kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV, Rozvodnú sieť plynu, Materskú školu, Základnú školu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet)