O obci Bžany

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Zelené Beskydy Bukovce. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 165, z toho je v predproduktívnom veku 20%, v produktívnom 58% a v poproduktívnom veku 22%.  Starostom obce je Miroslav Fečko.

Bžany ležia na západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša na rieke Ondava. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150 - 400 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu, rozloha chotára je 1706 ha. Prevláda les s porastom duba, buka a hrabu.

Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajňu potravinárskeho tovaru, Hromadné ubytovacie zariadenia od turistickej ubytovne cez chatovú osadu až po kemping, Knižnicu, Káblovú televíziu, Verejnú kanalizáciu, Kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV, Rozvodnú sieť plynu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet)