Kelča prišla o pozemok pri vode zámenou za pozemok na kopci

Sobota, 16 Marec 2013
Užívateľské hodnotenie: / 1
NajhoršíNajlepší 

Chatári z Novej Kelče nás upozornili na čudnú zámenu pozemku, ktorá sa udiala  v obci Nová Kelča pred pár dňami. Obec totiž zamenila pozemky pri vode  za pozemok, ktorý sa nachádza nad cestou na kopci pri cintoríne. Spôsob, akým to obec urobila, rýchlosť prevodu ale aj zmluva vyvoláva viacero otáznikov.


Ktorý pozemok obec vlastnila a dnes už ho vlastní súkromník?

Pás pri vode od bufetu Maják v smere ku cintorínu. Časť týchto pozemkov bola v minulosti vyregulovaná a upravená z prostriedkov EÚ, aby slúžili verejnosti. Dnes ich už vlastní súkromník. Prevod podpísala starostka obce pred pár dňami dňa 28. februára 2013. Pozri foto pozemku.


 Tieto pozemky už vlastní súkromník

  

Čo obec získala do svojho vlastníctva?

Obec získala do svojho vlastníctva zámenou 3 pozemky. Ide hlavne o lúku na kopci v susedstve cintorína.  Neďaleko  týchto pozemkov je zosuv pôdy. Jedná sa o tieto parcely:zmluva o prevode tu:


zmluva-nova-kelca-pozemok-pri-vode-2.-str..tif [ 1.83 MB ]

zmluva-nova-kelca-pozemok-pri-vode-3.-str..tif [ 3.24 MB ]Čo získal nový vlastník od obce Nová Kelča?

Pozemky, ktoré sa nachádzajú v časti od miestnej cesty k vode. Tieto pozemky počas leta využívali hlavne rybári na kempovanie. Jedná sa o úsek, ktorý bol pred rokmi upravený a vyregulovaný z eurofondov. Jedná sa o parcelu č. 616/6 o výmere 6362 m2.


Čo vyvoláva otázniky a na čo treba rýchlo odpovedať?

1.      Je otázne, prečo obec Nová Kelča zamenila pozemky pri vode za pozemky nad cestou a prečo v zmluve chýba odôvodnenie takéhoto kroku?


2.     Prečo obec Nová Kelča postupovala rýchlo a dokonca tak, že sa rozhodla sama zo svojho rozpočtu zaplatiť zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností? Aký bol na takýto rýchly postup dôvod?


3.    Prečo zmluva neobsahuje právo prechodu pre chatárov a rekreantov z Novej Kelče k vode?


4.    Prečo zmluva neobsahuje predkupné právo pre obec Nová Kelča v prípade, že sa nový vlastník rozhodne pozemky pri vode odpredať?


5.   Prečo v zmluve chýba klauzula, ktorá by vymedzovala využitie pozemkov pri vode? Kde je napísané, že nový vlastník pozemky, ktoré boli vyregulované aj z peňazí EÚ neoplotí?


6.  Prečo chatári nemajú zapísané vecné bremeno na pozemky pri vode, aby mali v budúcnosti zabezpečený prístup k vode?


7.  Prečo nie je zverejnená zápisnica o schválení zámeny pozemku a podmienkach a spôsoby zámeny?


Čo hovorí zákon?

Samospráva má viacero možností, ako postupovať pri prevode svojho majetku. V tomto konkrétnom prípade si mohla podľa právnika vybrať iba z 2 možností.


Prvá možnosť – verejná súťaž

Zákon jasne hovorí, že majetok obce v cene vyššej ako 40 tis. EUR môže obec previesť len na základe Verejnej obchodnej súťaže. Znalecký posudok musí byť vyhotovení podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti. Obec Nová Kelča obvykle predáva pozemky približne za 10,- EUR a viac, preto cena prevádzaného pozemku letmým odhadom presahuje 40 tis. EUR.


Druhá možnosť – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zákon takúto možnosť pripúšťa, ale ide o výnimočný spôsob prevodu majetku obce, ktorý musí byť náležite odôvodnený. Celý proces je však dvojstupňový. Najprv obecné zastupiteľstvo musí schváliť zámer previesť majetok spolu s odôvodnením dôvodov hodných osobitného zreteľa a až po zverejnení tohto zámeru najmenej na 15 dní môže obecné zastupiteľstvo schváliť samotný prevod. V takom prípade obec nemusí vypracovať znalecký posudok.


Ako postupovala obec Nová Kelča?

Na internetovej stránke obce Nová Kelča však zámer previesť majetok obce zverejnený nie je, chýba aj zápisnica zo zastupiteľstva. Viaceré zmluvy o prevodoch sa nedajú otvoriť, čo vyvoláva len ďalšie otázniky. Obec Nová Kelča sme požiadali o zodpovedanie viacerých otázok, ich stanovisko Vám prinesieme hneď, ako ho zverejnia. Stránka obce neobsahuje žiadne podrobnosti, pozrite sa na ňu: www.novakelca.ocu.sk/sk/index.php